robots

政务公开

当前位置:首页 > 政务公开 > 行政决策与权力公开 > 行政权力运行流程

行政权力运行流程

前, 要设定延迟翻译时间, 如100表示100ms,默认为0 var cookieDomain = "http://www.hbqmjz.com/"; //Cookie地址, 一定要设定, 通常为你的网址 var msgToTraditionalChinese = "繁體版"; //默认切换为繁体时显示的中文字符 var msgToSimplifiedChinese = "简体版"; //默认切换为简体时显示的中文字符 var translateButtonId = "translateLink"; //默认互换id translateInitilization();